Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Outdoor Challenge Park heeft verstrekt.

Opdracht: het organiseren van een activiteit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Outdoor Challenge Park.

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Outdoor Challenge Park levert

Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit

Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier

A: Offerte, Overeenkomst en Bevestiging

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Outdoor Challenge Park en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgaven

De prijsopgaven van Outdoor Challenge Park kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen binden Outdoor Challenge Park pas als deze door Outdoor Challenge Park zijn bevestigd.

3.1 Annulering

3.1.1 De opdrachtgever kan tot 10 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk annuleren. Hierbij bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal overeengekomen factuurbedrag.

3.1.2 Bij annuleringen binnen 10 dagen van het arrangement zal 100% van het totaal overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht worden. Hier tegenover stelt Outdoor Challenge Park een waardebon beschikbaar van 100% van het factuurbedrag. De opdrachtgever kan de annulering uitsluitend schriftelijk annuleren.

3.1.3 Bij annuleringen binnen 3 dagen van het arrangement zal 100% van het totaal overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht worden. Hier tegenover stelt Outdoor Challenge Park een waardebon beschikbaar van 80% van het factuurbedrag. De opdrachtgever kan de annulering uitsluitend schriftelijk annuleren.

3,1.4 Indien een groep niet komt opdagen zonder het te melden, dan brengen wij in alle gevallen het volledige bedrag, waarvoor geboekt is, in rekening.

3.1.5 Indien er een termijnbetaling is afgesproken dient de opdrachtgever alle overeengekomen aanbetalingen te voldoen. Binnen 10 dagen voor aanvang zijn de kosten bij annulering gelijk aan het totaal overeengekomen factuurbedrag.

3.2 Wijzigingen

3.2.1 De opdrachtgever kan tot 3 dagen voor aanvang van het arrangement het aantal opgegeven deelnemers kosteloos wijzigingen. Binnen 3 dagen voor aanvang van het arrangement accepteert Outdoor Challenge Park geen wijzigingen meer.  Alle wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren. Indien er voor het arrangement een totaalbedrag is overeengekomen, worden er geen kortingen verleend indien er zich minder deelnemers dan verwacht opgeven.

3.2.2 Outdoor Challenge Park is gerechtigd om als gevolg van slechte weersomstandigheden of onveilige werkomgeving, waarbij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt de arrangementen aan te passen of in het uiterste geval af te gelasten. Outdoor Challenge Park zal zich in dat geval inspannen om het karakter van het besproken arrangement zoveel mogelijk te behouden. De overeengekomen betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft in alle gevallen onverminderd bestaan.

4. Meerwerk

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, zullen wanneer daardoor meerdere kosten voor Outdoor Challenge Park ontstaan, berekend worden als meerwerk dat zal worden doorberekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

B: De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste vervulling van de opdracht mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. Deze verplicht geldt met name voor alle relevante medische bijzonderheden van de deelnemers. Deelnemers aan activiteiten die zich in of op het water afspelen dienen te beschikken over een zwemdiploma.

6. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt heeft Outdoor Challenge Park de vrijheid om alle film, foto en geluidsopnamen die in opdracht van Outdoor Challenge Park tijdens arrangementen zijn gemaakt, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

C: Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Outdoor Challenge Park nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115,-

7. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Outdoor Challenge Park gegeven rechten opgeschort tot het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Outdoor Challenge Park zal in dat geval de uitvoering van de opdracht mogen opschorten.

8. Verbod verrekening

Het recht van de opdrachtgever om eventuele tegenvorderingen op Outdoor Challenge Park te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Opeisbaarheid

De volledige som van de opdracht is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, voorts wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever wordt verleend.

10. Uitsluiting deelname

Deelnemers die naar oordeel van Outdoor Challenge Park medewerkers zodanige hinder of last veroorzaken dat ze daardoor de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen of op onverantwoorde manier omgaan met de faciliteiten en/of materialen van Outdoor Challenge Park kunnen van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voorvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

D: Aansprakelijkheid

11. Aansprakelijkheid

Deelname aan alle activiteiten van Outdoor Challenge Park is voor eigen risico en verantwoording. Outdoor Challenge Park is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, verlies letsel of ongeval. Alle deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van de instructeurs/trainers zonder uitzondering op te volgen. Ook is Outdoor Challenge Park niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid, conditie of persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies. Outdoor Challenge Park adviseert de opdrachtgever zelf een passende ongevallen verzekering af te sluiten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door Outdoor Challenge Park ter beschikking gestelde of verhuurde. De aansprakelijkheid van Outdoor Challenge Park voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Overige bepalingen

12. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Outdoor Challenge Park niet, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk door Outdoor Challenge Park is aanvaard.

13. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Outdoor Challenge Park en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Outdoor Challenge Park en de opdrachtgever voortvloeiend uit de overeenkomst hoe ook genaamd, zullen onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsbank te Almelo.